Informace o zpracování osobních údajů a souhlas s jejich zpracováním

Spolek Najdi svou krásu, z. s., se sídlem Zahradní 67, Všetuly, 769 01 Holešov, IČ: 08734020, zapsaný v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, v oddíle L, vložce 26449 (dále jen “Spolek“), jakožto správce osobních údajů, tímto informuje o způsobu a rozsahu zpracování osobních údajů tímto Spolkem, včetně rozsahu práv subjektu údajů souvisejících se zpracováním jejich osobních údajů Spolku.

Spolek zpracovává osobní údaje v souladu s právem Evropské unie, zejména tedy v souladu s nařízením Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016, o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „GDPR“), dále též v souladu s mezinárodními smlouvami, kterými je Česká republika vázána, zejména tedy v souladu s Úmluvou Rady Evropy o ochraně osob se zřetelem na automatizované zpracování osobních dat č. 108, vyhlášená pod č. 115/2001 Sb. m. s., a dále v souladu s relevantními vnitrostátními právními předpisy, kterým je zejména zákon č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “ZOOU“).

Účel a rozsah zpracování osobních údajů:

Spolek zpracovává pouze přesné osobní údaje, které získal v souladu s ZOOÚ, přičemž tyto osobní údaje Spolek shromažďuje a zpracovává pouze za stanoveným účelem, v níže uvedeném rozsahu, po dobu trvání smluvního vztahu a následně tři roky po jeho skončení nebo po dobu jednoho roku, pokud k plnění účelu nedojde.

Základní účely zpracování osobních údajů Spolkem:

·         plnění účelu spolku nebo některé z jeho služeb v souladu se Stanovami spolku; -
·         zajištění provozních činností;
·         účetní a daňové účely;
·         splnění právní povinnosti;
·         přímý marketing (informační a produktové kampaně) Spolku;

Rozsah zpracování osobních údajů Spolkem:

Osobní údaje jsou zpracovány v rozsahu, v jakém je příslušný subjekt údajů správci poskytl, a to v souvislosti s uzavřením smluvního či jiného právního vztahu se správcem nebo které správce shromáždil jinak a zpracovává je v souladu s platnými právními předpisy či k naplnění zákonných povinností správce. Spolek zpracovává osobní údaje v následujícím rozsahu:

·         identifikační údaje: titul, jméno, příjmení, datum narození, rodné číslo,
·         adresní údaje: adresa trvalého, příp. přechodného bydliště, doručovací nebo jiná kontaktní adresa, adresa odběrného místa, telefon, emailová adresa;
·         další osobní údaje: čísla bankovního účtu, zpracování fotografií, další osobní údaje plynoucí z konkrétní smlouvy či ze zákona, obrazový záznam.

Zdroje osobních údajů:

Spolek získává osobní údaje zejména od subjektu údajů, příp. od třetích osob (registrace a nákupy přes webové stránky, e-maily, telefon, chat, kontaktní formulář na webu, sociální sítě, vizitky, osobní setkání aj.) a dále též z veřejně přístupných zdrojů – rejstříky, seznamy a evidence (zejména obchodní rejstřík, živnostenský rejstřík, katastr nemovitostí, veřejný telefonní seznam).

Spolek vždy informuje subjekty údajů o tom, kdy je poskytnutí osobních údajů nezbytné pro poskytnutí konkrétní služby a kdy je naopak dobrovolné, avšak poskytnutí takových osobních údajů usnadní vzájemnou komunikaci mezi subjektem údajů a Spolkem a také významně zefektivní poskytování služeb.

Spolek dále získává osobní údaje z veřejných evidencí, od orgánů státní správy nebo na základě zvláštních právních předpisů.

Zpracovatelé a příjemci:

Osobní údaje mohou být pro zajištění výše popsaných účelů vedle Spolku zpracovávány také Zpracovateli Spolku, a to na základě smluv o zpracování osobních údajů uzavřených v souladu s ZOOÚ.

Zpracovateli osobních údajů Spolku jsou zejména:
·         náhradní dodavatelé nebo poskytovatelé služeb, zejména nikoliv však výlučně advokáti, daňoví poradci, tlumočníci, překladatelé, soudní znalci, auditoři,
·         eventuální dodavatelé kamerových a přístupových systémů umístěných v prostorách provozovny Spolku,
·         další osoby v souvislosti s uzavíráním, správou a archivací smluv a souvisejících dokumentů,
·         osoby, které poskytují správci služby v případě, že se klient rozhodne služeb využít,
·         jiné třetí strany, které poskytují nebo přijímají služby v souvislosti s plněním smluvních nebo zákonných povinností Spolku,

Spolek zpracovává osobní údaje manuálně i automaticky. Ochrana osobních údajů je Spolek technicky a organizačně zabezpečena v souladu s ZOOÚ. Stejné zabezpečení vyžaduje Spolek i od Zpracovatelů osobních údajů.

Spolek informuje, že osobní údaje mohou být na základě zákonné žádosti předány třetím subjektům, které disponují zákonnou pravomocí předání předmětných osobních údajů vyžadovat.

Práva subjektů údajů:

Subjekt údajů je oprávněn požadovat informaci o zpracování svých osobních údajů o účelu zpracování osobních údajů, rozsahu, případně kategoriích osobních údajů, které jsou předmětem zpracování, o zdrojích osobních údajů, o povaze automatizovaného zpracování, o zpracovatelích, o příjemcích, případně kategoriích příjemců osobních údajů. 

Spolek poskytne sdělení požadovaných informací bez zbytečného odkladu, za přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí takové informace.

V případě, že subjekt údajů zjistí nebo se domnívá, že Spolek nebo smluvní Zpracovatel Spolku provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života subjektu údajů nebo v rozporu se zákonem, je subjekt údajů oprávněn:

·         požádat Spolek nebo jeho smluvního Zpracovatele o vysvětlení,
·           vyžádat si u Spolku jakožto správce přístup k těmto údajům,
·           požadovat, aby Spolek nebo jeho smluvní Zpracovatel odstranili takto vzniklý stav; zejména je subjekt údajů oprávněn požadovat blokaci, provedení opravy, doplnění nebo likvidaci (výmaz) osobních údajů.
·           vzít souhlas kdykoliv zpět,
·           požadovat po Spolku jakožto správci informaci, jaké osobní údaje zpracovává,
·           požadovat po Společných správcích vysvětlení ohledně zpracování osobních údajů,
·           v případě pochybností o dodržování povinností souvisejících se zpracováním osobních údajů obrátit se na Společné správce nebo na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Spolek vždy bez zbytečného odkladu informuje subjekt údajů o vyřízení jeho žádosti.

Nařízení GDPR

Spolek informuje, že dne 25. května 2018 nabylo účinnosti Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů; dále jen „GDPR“), které je přímo účinné i v rámci právního řádu České republiky.

Vymezení užitých pojmů:

·         osobní údaj – osobním údajem je jakákoliv informace týkající se určeného nebo určitelného subjektu údajů; subjekt údajů se považuje za určený nebo určitelný, jestliže lze subjekt údajů přímo či nepřímo identifikovat;
·         subjekt údajů – subjektem údajů je fyzická osoba, k níž se osobní údaje vztahují;
·         správce – správcem je každý subjekt, který určuje účel a prostředky zpracování osobních údajů, provádí zpracování a odpovídá za něj;
·         zpracovatel – zpracovatelem je každý subjekt, který na základě zvláštního zákona nebo pověření správcem zpracovává osobní údaje podle tohoto zákona;
·         příjemce - příjemcem je každý subjekt, kterému jsou osobní údaje zpřístupněny;
·         zpracování osobních údajů - zpracováním osobních údajů je jakákoliv operace nebo soustava operací, které správce nebo zpracovatel systematicky provádějí s osobními údaji, a to automatizovaně nebo jinými prostředky; zpracováním osobních údajů se rozumí zejména shromažďování, ukládání na nosiče informací, zpřístupňování, úprava nebo pozměňování, vyhledávání, používání, předávání, šíření, zveřejňování, uchovávání, výměna, třídění nebo kombinování, blokování a likvidace;
·         veřejná evidence – veřejnou evidencí je pro účely tohoto dokumentu
(i) veřejný rejstřík dle zákona č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů, tzn. spolkový rejstřík, nadační rejstřík, rejstřík ústavů, rejstřík společenství vlastníků jednotek, obchodní rejstřík a rejstřík obecně prospěšných společností;
(ii) a další registry ve smyslu č. 111/2009 Sb., o základních registrech, ve znění pozdějších předpisů.

Souhlas

Užíváním těchto stránek, mj. také ukládáním Cookies, a přihlášením na jakoukoliv událost pořádanou spolkem, uděluji shora uvedenému spolku Najdi svou krásu, z. s.  souhlas s využitím veškerých identifikačních, kontaktních, provozních, včetně lokalizačních a jiných údajů generovaných při poskytování služeb nebo získaných při komunikaci se mnou (dále jen „údaje“) pro vlastní, zejména marketingové, účely.