STANOVY SPOLKU Najdi svou krásu, z. s.

Zakladatelé, členové Přípravného výboru, se dne 4. 11. 2019 dohodli na založení spolku s názvem Najdi svou krásu, z. s. a přijali v souladu s ust. § 218 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále též „občanský zákoník“),

tyto stanovy:

Čl. I

Název, forma a sídlo, povaha a obvod působnosti spolku

1)        Spolek Najdi svou krásu, z. s. (dále jen „spolek“) je právnickou osobou založenou v souladu se zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů.

2)        Sídlo spolku je umístěno na adrese: Zahradní 67, 769 01 Holešov.

3)        Spolek je založen jako dobrovolné, nevládní a neziskové sdružení osob s bydlištěm na území České republiky, které sdružuje osoby se zájmem o osobní růst, rozvoj vnitřních schopností, zvýšení sebevědomí, díky němuž pak žít kvalitnější život a třeba i získat lepší uplatnění na trhu práce. Věříme, že krása a sebevědomí se ukrývá v každém z nás bez rozdílu věku a fyzického vzhledu. Nejde totiž jen o vzhled, ale i o to, co z nás vyzařuje zevnitř. Jedno s druhým souvisí více než si myslíme, a díky naší činnosti mohou členové objevit sami sebe, svůj potenciál i tipy, jak o sebe dále pečovat, popř. odblokovat staré přesvědčení či zlozvyky. Spolek je určen pro děti předškolního a školního věku, mládež a studenty středních a vysokých škol, dospívající a dospělé, seniory, tedy pro všechny věkové kategorie. Spolek nenahrazuje lékařskou ani jinak odbornou péči.

4)        Spolek je samostatnou právnickou osobou, a je proto oprávněn jednat v právních vztazích svým jménem a má svou vlastní majetkovou odpovědnost. Je organizačně i jinak nezávislý na orgánech státní správy a samosprávy, politických stranách a jiných spolcích a neziskových organizacích, spolupracuje však s nimi při uskutečňování společných záměrů a prosazování společných zájmů.

Čl. II

Základní účely a formy činnosti spolku

1)        Účelem spolku je sdružování osob za účelem podpory všech aktivit spojených s osobním rozvojem jednotlivce i skupin, šíření osobního rozvoje také ve školách a budování uvědomělé a sebevědomé občanské společnosti, jakožto jednotlivců formou pořádání workshopů, kurzů, online kurzů, seminářů, webinářů a terapií. Dále také vytvoření „Klubu Najdi svou krásu“, zaměřeného na pravidelné setkávání a osobní růst jeho členů. Vedlejší činností, úzce související s hlavním účelem, je vydávání vlastních materiálů na téma osobní rozvoj, a to jak v elektronické, tak v knižní podobě a jejich rozšíření všem, kteří jeví o osobní růst a rozvoj zájem.

2)        Posláním spolku je podporovat členy v rozvoji vnitřních schopností, zvýšení sebevědomí, díky němuž pak žít kvalitnější život a získat lepší uplatnění na trhu práce. Motivovat členy i širokou veřejnost k práci na sobě samém a zvyšovat povědomí o osobním rozvoji a vzbudit o něj zájem.

3)        Základního účelu a poslání hodlá spolek dosahovat především prostřednictvím těchto hlavních činností:
a)   organizováním seminářů, workshopů, společných meditací,
b)  poradenské a konzultační činnosti, terapie,
c)   poskytování vzdělávání v oblasti osobního rozvoje,
d)  vytváření účinných vzdělávacích programů jako součást výuky na školách,
e)   vytváření kurzů a internetových kurzů,
f)    příprava programů pro znevýhodněné skupiny – ženy po mateřské, absolventy škol, obtížně zaměstnavatelné skupiny atd.
g)   zajištění individuálního přístupu a pomoci, především v oblasti vzdělávání, seberealizace a způsobu obživy formou koučinku a mentoringu, posílení sebe-hodnoty a hledání výjimečnosti,
h)  seznamováním předškolních dětí s osobním rozvojem a pomoci zvýšit sebevědomí dětem v kolektivu méně oblíbeným nebo kolektivem vyloučeným,
i)    zřízením „Klubu Najdi svou krásu“, kde mohou lidé sdílet svůj příběh, zapojit se do programu a najít oporu v těžkých životních situacích, popř. jim pomoci zajistit odborníka, který je převede přes nepříznivé životní období. Účelem Klubu Najdi svou krásu je také pravidelné setkávání a osobní růst jeho členů,
j)     naučit plánování důležitých životních kroků, hodnocení dosažených cílů, stanovování realistických cílů a hledání účinných strategií k jejich snazšímu dosahování včetně překonávání překážek,
k)  praktická spolupráce s jinými subjekty na národní i mezinárodní úrovni, pořádání seminářů, přednášek a konferencí směřujících především k osobnímu rozvoji jednotlivce,
l)     propagace aktivit spolku a osvěta osobního rozvoje např. prostřednictvím pořádání benefičních akcí a informování veřejnosti.

4)        Vedlejší hospodářskou činností je vydávání vlastních materiálů, diářů, ebooků, audio i video kurzů v knižní i online podobě, a dále drobný prodej dekorativních a podpůrných předmětů.

5)        Shora definovaného účelu činnosti spolku bude dosahovat v souladu s obecně závaznými právními předpisy a těmito stanovami.

6)        Spolek je založen za jiným účelem než podnikáním.

Čl. III

Členství ve spolku a vymezení práv a povinností člena spolku

1)       Členem spolku se může stát na základě své svobodné vůle každá fyzická osoba, která souhlasí s posláním spolku a splňuje podmínky pro vznik členství. Členství se váže na osobu člena, je nepřevoditelné na jinou osobu a nepřechází na jeho právního nástupce. Členství ve spolku je dobrovolné.

2)       Členství se dělí na:
a)   Řádné členství
Řádným členem se může stát osoba, která splňuje tyto podmínky:
-          ke dni vzniku členství dosáhla věku 18 let,
-          zaplatí jednorázový členský příspěvek ve výši 10.000Kč.

Řádné členství, vzniká dnem, kdy Předseda spolku rozhodne o přijetí žadatele na základě jeho písemného projevu vůle směřujícího ke vzniku členství ve spolku (přihlášky) a uzavírá se na dobu neurčitou. O přijetí žadatele o řádné členství ve spolku rozhoduje Předseda spolku do 14dnů od podání přihlášky.  Žadatel je o výsledku rozhodnutí informován písemně.

Řádnými členy se také mohou stát členové Přípravného Výboru, pokud o toto členství projeví zájem, bez výše uvedených podmínek.

b)     Přidružené členství
            Základní - Členství vzniká automaticky podáním přihlášky na jakoukoliv akci, pořádanou spolkem (například kurz, workshop, seminář atd.) a zaplacením členského příspěvku ve výši poplatku za tuto akci. Členství zaniká ukončením konkrétní akce.

            Klubové - Členství vzniká automaticky podáním přihlášky do Klubu Najdi svou krásu a zaplacením členského příspěvku a uzavírá se na dobu neurčitou. Členství je podmíněno řádným hrazením členského příspěvku. Výše příspěvku může být měněna rozhodnutím Předsedy spolku a členům je vždy nejméně měsíc předem dána na vědomí.

            VIP členství - Členství může být uděleno jakémukoliv členovi spolku, který se dlouhodobě a pravidelně zapojuje do aktivit spolku. O udělení rozhoduje Předseda spolku. Zánikem přidruženého členství zaniká i VIP členství.

3)     Přihláška ke členství ve spolku musí obsahovat minimálně tyto údaje:
-          jméno a příjmení žadatele,
-          druh členství, o které je žádáno,
-          e-mailové spojení,
-          v případě osob mladších 15let jméno, příjmení, podpis zákonného zástupce a telefonické spojení na něj.

4)       Člen spolku je oprávněn zejména:
a)      účastnit se činnosti spolku,
b)      být pravidelně informován o dění ve spolku,
c)      užívat výhod člena spolku, pokud jsou takové vyhlášeny (slevy na účastnických poplatcích atp.),
d)      podávat návrhy, připomínky, vznášet dotazy orgánům spolku a obdržet odpověď na své podání,
e)      členové s řádným členstvím jsou oprávněni volit a být voleni do řídících orgánů spolku, ostatní členové jsou oprávněni účastnit se zasedání orgánů spolku s hlasem poradním.

5)       Člen spolku je povinen:
a)      respektovat rozhodnutí orgánů spolku, tyto stanovy, vnitřní řád spolku, jiná pravidla a obyčeje spolku,
b)      hradit členské příspěvky,
c)      plnit své závazky vůči spolku,
d)      chránit a zachovávat dobré jméno spolku,
e)      sdělovat ke své osobě bez zbytečného odkladu změny údajů uvedených v přihlášce,
f)       chovat se k ostatním členům spolku i všem ostatním osobám podle uznávaných etických norem s úctou a jako rovný k rovnému bez ohledu na rozdíly věku, vzdělání atd.

6)       Členství ve spolku zaniká:
a)      uplynutím doby v případě přidruženého základního členství;
b)      vystoupením ze spolku, čímž se pro účely těchto stanov rozumí písemný projev vůle člena směřující k zániku jeho členství ve spolku. Není-li v tomto projevu vůle stanoveno jinak, zaniká členství dnem jeho doručení spolku;
c)      vyloučením, a to pro hrubé nebo opakované méně závažné porušení povinností člena spolku stanovených těmito stanovami nebo obecně závaznými právními předpisy, pro závažné poškození pověsti, dobrého jména a oprávněných zájmů spolku; o vyloučení člena spolku rozhoduje Předseda spolku, členství zaniká dnem doručení rozhodnutí o vyloučení člena ze spolku;
d)      proti rozhodnutí Předsedy spolku o vyloučení má člen právo podat návrh o přezkoumání rozhodnutí Členskou schůzí spolku, a to nejpozději ve lhůtě 15 dnů od doručení rozhodnutí. Tento návrh na přezkoumání musí mít písemnou formu;
e)      nezaplacením členských příspěvků do data vyhlášeného Předsedou spolku, a to prvním dnem prodlení se zaplacením členských příspěvků;
f)       dnem úmrtí člena spolku;
g)      zánikem spolku.

Čl. IV

Orgány spolku

1)        Spolek rozhoduje o svých záležitostech a jedná navenek prostřednictvím svých orgánů podle těchto stanov.
2)        Orgány spolku jsou: Členská schůze a Předseda spolku.
3)        Statutárním orgánem spolku je Předseda spolku.
4)        Funkční období volených orgánů spolku podle těchto stanov je 10 let, nestanoví-li Členská schůze svým rozhodnutím jinak. Funkční období Předsedy spolku končí nejpozději dnem zvolení nového příslušného orgánu.

Čl. V

Členská schůze

1)        Členská schůze, kterou tvoří všichni členové spolku s řádným členstvím, je nejvyšším orgánem spolku.

2)        Do její výlučné působnosti náleží: 
a)      rozhodování o změně těchto stanov;
b)      rozhodování o zrušení spolku nebo o jeho sloučení s jiným spolkem;
c)      volit ze svého středu Předsedu spolku;
d)      schvalování výsledku hospodaření spolku;
e)      schvalování zpráv o činnosti spolku a orgánů spolku;
f)       rozhodování o prodeji a koupi nemovitostí a o dalších investicích v hodnotě vyšší než 100.000 Kč;
g)      rozhodování o dalších věcech, které si pro sebe Členská schůze vyhradí.

3)        Členská schůze zasedá podle své potřeby, nejméně však jednou ročně. Svolává ji Předseda spolku, a to buď z vlastního podnětu, nebo k podnětu alespoň 1/3 řádných členů spolku. Členská schůze je schopna usnášení, je-li přítomna nadpoloviční většina členů spolku s řádným členstvím.

4)        Členská schůze rozhoduje hlasováním, usnesení přijímá většinou hlasů přítomných členů, přičemž k rozhodnutí ve věcech podle čl. V. odst. 2 písm. a) a písm. b) těchto stanov je třeba alespoň dvou třetin hlasů všech členů s právem hlasovat.

5)        Zasedání Členské schůze řídí Předseda nebo jím pověřená osoba. Předseda vede zasedání tak, jak byl jeho pořad ohlášen, ledaže se Členská schůze usnese na předčasném ukončení. Záležitost, která nebyla zařazena na pořad zasedání při jeho ohlášení, lze rozhodnout jen za účasti a se souhlasem všech členů spolku oprávněných o ní hlasovat.

6)        Předseda spolku zajistí vyhotovení zápisu ze zasedání do třiceti dnů od jejího ukončení. Není-li to možné, vyhotoví zápis ten, kdo zasedání předsedal nebo koho tím pověřila Členská schůze. Zápis musí obsahovat označení toho, kdo zasedání svolal, kdo jej zahájil, kdo mu předsedal, datum a místo konání zasedání, přijatá usnesení, výsledky hlasování a příp. námitky členů proti rozhodnutí, kteří požádali o jejich zaprotokolování. Každý řádný člen spolku může nahlížet do všech zápisů ze zasedání Členské schůze.

Čl. VI

Předseda spolku

1)        Předseda je statutárním a výkonným orgánem spolku, odpovědným Členské schůzi.

2)        Předseda spolku je volen na Členské schůzi z členů spolku s řádným členstvím. Jeho funkční období končí předáním funkce nastupujícímu Předsedovi. Předání je nutné provést nejpozději do 14 dnů od zvolení nového Předsedy.

3)        Předseda jedná navenek za spolek jeho jménem. Podepisování za spolek se děje tak, že k názvu spolku připojí svůj podpis. K jednání jménem spolku v dílčích věcech může být zmocněna další osoba. Plná moc musí být v takovém případě udělena písemnou formou s přesným vymezením oprávnění a odpovědnosti zmocněné osoby a musí obsahovat věcný a časový rozsah zmocnění. V případě, že Předseda spolku jedná jménem spolku v rozporu s rozhodnutími Členské schůze, je povinen nahradit spolku škodu, kterou tímto jednáním způsobí.

4)      K výlučným kompetencím Předsedy spolku patří:
a)      samostatně rozhodovat o všech věcech spolku v době mezi konáním Členské schůze spolku, spojených se zajišťováním a organizováním běžného provozu spolku, s výjimkou věcí čl. V. odst. 2 těchto stanov;
b)      svolávat a připravovat zasedání Členské schůze, vést zasedání Členské schůze, ověřovat jejich usnášeníschopnosti;
c)      přijímat členy spolku, rozhodovat o jejich vyloučení;
d)      rozhodovat o výši členského příspěvku a lhůtách jeho splatnosti;
e)      odpovídá za vedení účetní a jiné písemné evidence spolku;
f)       odpovídá za vypracování návrhu rozpočtu a účetní závěrky spolku;
g)      připravovat rozpočet a roční závěrku hospodaření Členské schůzi a závěrky, po schválení Členskou schůzí, publikovat v rámci spolku;
h)      je oprávněn samostatně rozhodovat o finančních transakcích až do výše 99.999 Kč;
i)       návrhy na prodej a koupi nemovitostí a na další investice vyšších jak 100.000Kč posuzovat a předkládat tyto návrhy Členské schůzi;
j)       dohlížet na řádnou péči o majetek a na veškerou hospodářskou činnost spolku;
k)      přijímat a posuzovat návrhy na změnu stanov od řádných členů spolku, předkládat tyto návrhy Členské schůzi k projednání;
l)       přijímat zaměstnance a ukončovat s nimi pracovněprávní vztah;
m)   rozhodovat o pracovních záležitostech zaměstnanců a dobrovolných spolupracovníků;
n)      rozhodovat o odkladu, snížení nebo prominutí členského příspěvku členům, pokud pro to existují závažné důvody;
o)      schvalovat interní organizační normy spolku a Vnitřní řád.

5)        Předseda se řídí zákony ČR, stanovami spolku a rozhodnutími Členské schůze.

6)        Předseda může delegovat některé své kompetence na členy Členské schůze, případně na další členy či zaměstnance spolku.

7)        Předsedu spolku zastupuje v jeho dlouhodobé nepřítomnosti člen spolku, zvolený Členskou schůzí ze svého středu.

Čl. VII

Hospodaření spolku

1)        Majetek spolku je určen k plnění jeho účelu a cíle, a k zajišťování těch činností, které k tomuto účelu a cíli spolku směřují.

2)        Spolek hospodaří s prostředky získanými z členských příspěvků, případnými dary od fyzických a právnických osob, prostředky ze státních příspěvků, nadačních grantů, z příjmů ze svých činností a z výnosu svého majetku.

3)        Veškeré získané prostředky musí být využívány ve smyslu těchto stanov, musí sloužit k financování činností naplňujících poslání a cíle spolku a k vytváření potřebných podmínek pro realizaci těchto činností.

4)        Prostředky spolku nesmějí být používány k obohacování fyzických ani právnických osob. Platí to v plné míře i pro členy a zaměstnance spolku. To nevylučuje použití prostředků k sociálním nebo charitativním účelům. Výjimku z tohoto ustanovení tvoří řádná mzda či odměna sjednaná na základě platných smluv.

5)        Spolek nabývá do svého vlastnictví, správy nebo užívání majetek za účelem řádného naplňování poslání a cílů spolku.

6)        Za řádnou správu, obnovu, údržbu a evidenci majetku, odpovídají orgány spolku v rozsahu dle ustanovení těchto stanov a vnitřních předpisů spolku.

7)        Předseda spolku může část majetku svěřit do správy jinému subjektu, zejména pokud je tak zabezpečeno účelnější využití majetku ve prospěch spolku. Ve smlouvě o svěření majetku určí rozsah i omezení pravomocí subjektu při jeho správě.

8)        Hospodaření probíhá na základě ročního rozpočtu schváleného Členskou schůzí.

9)        Bližší podrobnosti upravující hospodaření s majetkem spolku jsou obsaženy ve vnitřních předpisech spolku.

10)    Podnikání, pouze jako doplňková vedlejší činnost spolku, je možné v souladu s obecně závaznými předpisy.

Čl. VIII

Zánik spolku

1)        Spolek zaniká z těchto právních důvodů:
a)      rozhodnutím Členské schůze o zrušení spolku nebo sloučení s jiným spolkem podle ust. čl. V. odst. 2 písm. b) těchto stanov;
b)      z jiných důvodů stanovených zákonem.

2)        Po zániku spolku přechází jeho majetek po vypořádání závazků na organizaci, která má podobné poslání a cíle jako je Najdi svou krásu, z. s.. O majetkovém vypořádání spolku rozhoduje Členská schůze.

Čl. IX

Závěrečná ustanovení

1)       Záležitosti neupravené těmito stanovami se řídí obecně platnými předpisy.

2)       Stanovy byly schváleny na ustavující schůzi dne 4. 11. 2019. Účinnosti nabývají dnem zápisu do spolkového rejstříku vedeného u Krajského soudu v Brně.

3)       Přípravný Výbor a funkce zakladatelů dnem zápisu do spolkového rejstříku zanikají.